Thông tin đơn hàng

 • Mã đơn hàng :
 • Dịch vụ : Air Cargo

Thông tin người gửi

 • Người gửi :
 • Địa chỉ :

Thông tin người nhận

 • Người nhận :
 • Địa chỉ :

Thông tin trạng thái

 • Đã nhận hàng
 • Đang vận chuyển
 • Đã giao hàng
53423242-1 Trạng thái Xem chi tiết
 • Đi khỏi bưu cục nước đến

  12 May 2023 10:20 - Ho Chi Minh